Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1. Woortmann notarissen, hierna verder genoemd “Woortmann”, is een handelsnaam van de te Zeist gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woortmann notarissen B.V, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83391274, met als doel het uitoefenen of doen uitoefenen van de notariële rechtspraktijk.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Woortmann en gemaakt ten behoeve van:

  1. Woortmann en haar partners;
  2. alle andere personen die voor Woortmann werkzaam zijn;
  3. alle personen die bij de uitvoering van een opdracht door Woortmann zijn ingeschakeld;
  4. alle personen voor wier handelen of nalaten Woortmann aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan -en aanvaard door en uitgevoerd door Woortmann. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Het staat Woortmann vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door haar partners en personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. Woortmann is daarbij gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Woortmann voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

5. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van Woortmann zal deze steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Woortmann wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico wat in dat geval voor rekening van Woortmann komt. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Woortmann beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Woortmann aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Woortmann bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

6. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

7. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van Woortmann. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

8. Een opdracht geldt als aanvaard:

  • als de opdracht door Woortmann is bevestigd aan de cliënt; dan wel
  • als de cliënt een namens Woortmann op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel
  • als Woortmann een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat (een notaris verbonden aan) Woortmann de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

9. Verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

10. Woortmann licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling. Woortmann is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de aan de opdracht bestede tijd, tegen de gebruikelijke uurtarieven, tenzij schriftelijk anders met Woortmann is overeengekomen. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte vallen onder de opdracht. Als Woortmann werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken brengt Woortmann het honorarium in rekening bij koper. Woortmann deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

Indien Woortmann ten behoeve van de opdracht gelden op een kwaliteitsrekening onder zich houdt, wordt daarover uitsluitend aan degene voor wie die gelden worden bewaard een rente vergoed indien de bewaarperiode langer is dan vijf werkdagen en alleen indien en voor zover de betreffende bank rente over dit bedrag vergoedt. Op de te vergoeden rente kunnen kosten van beheer in mindering worden gebracht. Indien de betreffende bank een negatieve rente hanteert zal deze negatieve rente worden doorberekend aan cliënten, evenals kosten voor het berekenen van deze verschuldigde rente.

11. Woortmann mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

12. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, aan Woortmann voldaan te zijn. Woortmann is steeds bevoegd tussentijds te declareren.

13. Rekeningen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders door de notaris op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.

14. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

15. Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is Woortmann onder meer verplicht:

  • in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
  • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

16. Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens Woortmann zal hij deze klachten eerst aan laatstgenoemde kenbaar maken. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet bevredigend gereageerd, dan heeft de opdrachtgever steeds de mogelijkheid zich te wenden tot de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen en/of de burgerlijke rechter.

17. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

18. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Woortmann en een opdrachtgever kennis te nemen.

19. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Op zoek naar een laagdrempelig notariskantoor?

Onze deur staat altijd voor u open, wij helpen u graag!