WebsiteWoortmann9116.jpg

De vereniging

 

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Dat kan het beoefenen van sport zijn, beleggen van vermogen of het delen van (andere) hobby's.

De statuten zijn het belangrijkste document van elke vereniging. Hierin staan de regels van de vereniging. De meer praktische afspraken zijn meestal neergelegd in een huishoudelijk reglement. Denk aan de manier van vergaderen, besluitvorming en gebruik van een verenigingslocatie.

De statuten kennen een aantal verplichte onderdelen. De naam en het doel van de vereniging moeten bijvoorbeeld worden vermeld en ook de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben. Net als bij de stichting moet ook in de statuten worden vastgelegd wat de bestemming is van het liquidatiesaldo na opheffing.